RAE.RU
Энциклопедия
ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНЫЕ
FAMOUS SCIENTISTS
Биографические данные и фото 17419 выдающихся ученых и специалистов
Логин   Пароль  
Регистрация Забыли пароль?
 

Нескородева Инна Ивановна


Учёная степень: к.э.н

Ученое звание: доцент

Научное направление: Экономические науки

Регион: Украина

Рейтинг: 14 (по количеству просмотров анкеты за последний месяц)

СЕРТИФИКАТ участника энциклопедии "Известные Ученые"

Научные интересы: проблематика функционирования фондового рынка и индикаторы его диагностики, диагностика неплатежеспособности предприятия, финансовые ресурсы и направления их использование местными бюджетами, сфера банковского кредитования.

Научные публикации:

1. Селезнева И.И. (Нескородева И.И.), Давыдов А.И. Современное состояние и пути развития украинского фондового рынка // Вісн. Харк. держ. ун-ту. – 1999. – №446. – Економічна серія. – С. 184-187.

2. Селезнева И.И. (Нескородева И.И.) Депозитарные расписки как инструмент международного фондового рынка // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 2002. – №534. –Економічна серія. – С. 265-270.

3. Нескородєва І.І. Індекси як індикатори фондового ринку України // Вісн. Харк. нац. ун-ту. – 2005. – №668. – Економічна серія. – С. 194-198.

4. Нескородєва І.І. Фондовий індекс на базі акцій з меншою ліквідністю (у порівнянні з найліквіднішими акціями) // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 214. В 4 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Том I. – С. 135-144.

5. Нескородєва І.І. Класифікаційні аспекти фондових індексів // Наукові записки. Збірник наукових праць. Випуск 8. В 3 ч. – Острог: НУ “Острозька академія”, 2006. – Економічна серія. – Ч 3. – С. 421-430.

6. Нескородєва І.І. Дослідження економічної сутності фондового ринку // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 215. В 4 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Том I. – С. 54-60.

7. Нескородєва І.І. Фондові індекси та їх функціональне призначення // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 217. В 4 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Том IІ. – С. 434-441.

8. Нескородєва І.І. Тенденції розвитку міжнародного фінансово ринку // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 21. – Харків: УДАЗТ, 2008. – С. 58-60.

9. Кондусова Л.Ф., Нескородєва І.І. Аналіз індексу відносної податкоспроможності в розрахунку міжбюджетних трансфертів ринку // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 24. – Харків: УДАЗТ, 2008. – С. 180-184.

10. Кондусова Л.Ф., Нескородєва І.І. Теоретичні аспекти впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі України // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 26. – Харків: УДАЗТ, 2009. – С. 189-194.

11. Нескородєва І.І., Чувакова А.А. Удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності позичальника банку з використанням метода нечітких множин // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 28. – Харків: УДАЗТ, 2009. – С. 38-47.

12. Нескородєва І.І., Слуцька О.В. Аналіз методичних підходів до оцінки імовірності дефолту емітентів облігацій // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 31. – Харків: УДАЗТ, 2010. – С. 124-130.

13. Нескородєва І.І., Биковська А.М. Особливості кредитування малого бізнесу в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 33. – Харків: УДАЗТ, 2011. – С. 125-129.

14. Нескородєва І.І. Пустовгар С.А. Порівняльний аналіз ефективності використання методів діагностики банкрутства українських підприємств// Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 36. – Харків: УДАЗТ, 2011. – С. 181-186.

15. Нескородєва І.І., Єфімова Ю.І. Дослідження сутності фінансових ресурсів банку// Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 38. – Харків: УДАЗТ, 2012. – С. 199-203.

16. Нескородєва І.І. Дослідження сутності класифікаційних аспектів банкрутства підприємства / І.І.Нескородєва, О.О. Грачова // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 41. – Харків: УДАЗТ, 2013. – С. 196-199.

17. Нескородєва І.І. Дослідження сутності економічної категорії «фінансова діяльність підприємства» / І.І.Нескородєва, Ю.О. Коцегуб // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей. Випуск 41. – Харків: УДАЗТ, 2013. – С. 200-204.

18. Нескородєва І.І. Особливості функціонування фондового ринку України/І.І. Нескородєва // Вісник НБУ, 2013. - №2(204). – С.36-42

19. Neskorodeva I. Studying the essence of «enterprise insolvency» economic category / I. Neskorodeva, S. Pustovgar // Економіка розвитку. – 2013. - №3(67). – 68-72.

20. Нескородєва І.І. Визначення перспективного сценарію розвитку фондового ринку України /І.І. Нескородєва // Вісник НБУ, 2013. - №11(213). – С.60-65

21. Жихор О.Б. Функціональні та класифікаційні аспекти фондових індексів / О.Б. Жихор, І.І. Нескородєва // Економіка промисловості. - 2013. - №4/64. - С. 5-14

22. Нескородєва І.І. Волатильні прояви ринку цінних паперів України в аспекті його інвестиційної привабливості / І.І. Нескородєва // Ринок цінних паперів, 2014. -№ 1-2.– С. 21-28

23. Нескородєва І.І. Діагностика банкрутства підприємства з використанням технологій факторного аналізу / І.І. Нескородєва, С.А. Пустовгар // Фінанси України. – 2014. – №7. – С. 115-127

24. Нескородєва І. Дослідження сутності капіталізації банку в системі суміжних категорій та понять / І. Нескородєва, О. Лазнєва // Банківська справа. – 2014. - №7-8. – С. 63-72

25. Inna I. Neskorodeva. The essence of enterprise financial potential within the framework of financial insolvency prevention / Inna I. Neskorodeva, Svitlana A. Pustovgar // Actual Problems of Economics, 2015. - №3 (165). – 161-168 p.p.

26. Нескородева И. Определение приоритетности проектных рисков как основа эффективности системы риск-менеджмента в организации/ И. Нескородева. Економіка. Фінанси, Право, 2015. - №9/1. С. 18-26.

27. Neskorodeva, I., Pustovgar, S. (2015). An Approach to Predicting the Insolvency of Ukrainian Steel Enterprises Based on Financial Potential. Journal of Eastern European and Central Asian Research. Vol 2, No 2 (2015). Рр. 44-55. (USA)

Тези доповідей

28. Селезнева И.И. (Нескородева И.И.) Консолидация фондовых рынков Западной Европы в аспекте основных тенденций их развития // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: Матеріали конф. – Харків, 2002. – С. 25-26.

29. Нескородєва І.І. Сегментація фондового ринку України як спосіб вдосконалення методів аналізу інвестиційного процесу за допомогою індексів // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: Матеріали конф. – Донецьк, 2006. – С. 86-87.

30. Нескородєва І.І. Функціональні особливості фондового ринку України // Фінансові ринки та інститути: Матеріали міжнародної науково-практичної конф. - Харків, 2007. – С. 284-286.

31. Нескородєва І.І., Чувакова А.А. Дослідження теоретичних основ банківського кредитування // Україна в системі світових економічних процесів: Матеріали конф. – Харків, 2009. – С 41.

32. Фурсова В.А., Нескородева И.И. Критерии классификации иностранных банков как фактор повышения эффективности государственного регулирования финансовых учреждений // Розвиток системи довіри та захисту прав споживачів фінансових послуг: Матеріали конф. – Харків: ХНЕУ, 2010. - С. – 79-81.

33. Нескородєва І.І. Визначення економічної категорії «фінансові ризики» в умовах ринкової економіки / І.І. Нескородєва, А.І. Столбова //Современные проблемы социально-экономического развития: Материалы конференции. – Белгород, 2011. – С.171.

34. Нескородєва І.І. Банківський кредит як форма залучення капіталу суб’єктам господарювання / І.І. Нескородєва, А.Ю. Сургай//DNY VEDY - 2011: Матеріали конференції. – Прага, 2011. – С.29-34.

35. Нескородєва І.І. Прогнозування динаміки фондового ринку України з використанням технологій нейронних мереж / І.І. Нескородєва // Інформаційні технології та моделювання в економіці: матеріали конференції. – Одеса - Черкаси, 2013. – С. 123.

36. Нескородєва І.І. Проблеми функціонування фондового ринку України/ І.І. Нескородєва // Інституційна засади функціонування економіки в умовах трансформації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 145-146.

37. Нескородєва І.І. Циклічні коливання фондового ринку України/ І.І. Нескородєва// Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення стійкого економічного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Севастополь, 2013. – С.247-249

38. Нескородєва І.І. Особливості визначення економічної сутності капіталізації банків /І.І. Нескородєва, О.С. Лазнєва // Сучасні проблеми та механізми фінансового управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2013. – С.573-577.

39. Нескородєва І.І. Функціональне призначення та типологія фондових індексів / І.І. Нескородєва // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – Умань, 2014. – С. 35-37.

40. Нескородєва І.І. Оцінка волатильності ринку цінних паперів України / І.І. Нескородєва // Інформаційна та економічна безпека (INFECO - 2014): Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків ХІБС УБС НБУ, 2014

Методичні роботи

41. Нескородєва І.І. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціалізації «Фінанси» денної форми навчання. – Х.: ХНЕУ, 2009 . – 27 с.

42. Нескородєва І.І. Робоча програма з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів напряму підготовки "Фінанси та кредит" спеціалізації "Фінанси" усіх форм навчання/ І.І. Нескородєва, Л.Ф. Кондусова, О.П. Полтініна. - Х.: ХНЕУ, 2010. – 52 с.

43. Кондусова Л.Ф., Нескородєва І.І. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. - Х.: ХНЕУ, 2010. – 200 с.

44. Нескородєва І.І. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетна система» для студентів напряму підготовки "Фінанси та кредит" спеціалізації "Фінанси" всіх форм навчання - Х.: ХНЕУ, 2011. – 80 с.

45. Нескородєва І.І., Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси» усіх форм навчання / І.І. Нескородєва І.І., Н.В. Сабліна - Х.: ХНЕУ, 2011. – 93 с.

46. Кривуц Ю.М., Салах Гасім, Калюжнова І.М., Кондратенко Н.Д., Нагорнова С.С., Нескородєва І.І. Вправи, завдання, тести з курсу "Фінанси" [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.М. Кривуца. – Х. : [МСУ], 2011. – 217 с. – (іл.). – 978-966-7383-39-8. – Бібліогр.: с. 213-216.

47. Нескородєва І.І. Бюджетна система в структурно-логічних схемах: навчальний посібник. - Х.: ХНЕУ, 2012. – 176 с.

48. Нескородєва І.І. Практикум з навчальної дисципліни «Фінанси»: навч. посібник для студентів напряму підготовки «фінанси і кредит» / І.І. Нескородєва, Н.В. Сабліна, С.В. Добринь. – Х.: ФОП Александрова К.М., ВД «ІНЖЕК», 2012. – 248 с.

49. Нескородєва І.І. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси» всіх форм навчання / І.І. Нескородєва, О.В. Слуцька.- Х.: ХНЕУ, 2013. – 100 с.

50. Жихор О.Б. Фінансова безпека суб’єктів господарювання: підручник / О.Б. Жихор, О.М.Тридід, О.О. Другов, І.І. Нескородєва, К.В. Орєхова, В.Т. Другова, І.Б. Медвєдєва, М.Ю. Погосова, Н.В. Кузминчук, В.В. Баранова, Л.С. Мартюшова. - К.: УБС НБУ, 2014. – 605 с.

51. Нескородєва І.І. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» спеціалізації «Фінанси» усіх форм навчання / І.І. Нескородєва, С.А. Пустовгар, І.П. Голофаєва. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 160 с.

Монографії

52. Кондусова Л.Ф. Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія/ Л.Ф. Кондусова, І.І. Нескородєва, І.І. Алексєєнко, О.Б. Жихор, А.О. Пелехатий. - Х.: ХНЕУ, 2011. – 268 с.

53. Нескородєва І.І. Проблема неплатоспроможності підприємств в Україні: теоретичні та практичні аспекти / І.І. Нескородєва, С.А. Пустовгар // Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності: кол. монографія у 2-х ч. під ред. Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч.1 – С. 180-192.

54. Нескородєва І.І. Контент-аналіз сутності та типологізація капіталізації банку / І.І. Нескородєва, О.С. Лазнєва // Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: монографія під ред. С.А. Кузнецової . – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – С. 94-108.

 

Последняя редакция анкеты: 24 ноября 2015, 22:46

Получить код для установки баннера на сайте, в блоге

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания”
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Современные проблемы науки и образования» список ВАК, ИФ РИНЦ = 0.953

«Фундаментальные исследования» список ВАК, ИФ РИНЦ = 1.094

«Современные наукоемкие технологии» список ВАК, ИФ РИНЦ = 0.725

«Успехи современного естествознания» список ВАК, ИФ РИНЦ = 0.869

«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований», ИФ РИНЦ = 0.800

«Международный журнал экспериментального образования», ИФ РИНЦ = 0.469

«European journal of natural history», ИФ РИНЦ = 0.864

«Международный студенческий научный вестник», ИФ РИНЦ = 0.445

«Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы»

Издание научной и учебно-методической литературы, ISBN, РИНЦ, DOI